www.Stats.in.th

นักเรียน เดือน กย.-ตค. 60

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

รูปการสอนปี่ที่ผ่านมา...

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แพรวไพร

 

รูปการสอนเดือน กันยายน - ตุลาคม 60 

View the embedded image gallery online at:
http://prawphai.com/#sigFreeIdefab5ef3a3

------------------------------------------------------------------------------------------

       ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แพรวไพร ร่วมกับ ร้านไม้งาม นวดแผนไทย      

Beautytree logo 3

       จัดอบรมผู้จัดการร้าน ทั้ง 7 สาขา ของ ร้านไม้งามนวดแผนไทย ณ. ศูนย์ แพรวไพร โดยอาจารย์แพรวไพฑูรย์ เป็นวิทยากร นำเสนอ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริการ โดยให้ผู้จัดการร้านทุกท่าน เข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำศิลปะในการให้บริการมาใช้ ตลอดจน กฎหมาย กฎข้อบังคับของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ การนวดแผนไทย เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการในอนาคต 

View the embedded image gallery online at:
http://prawphai.com/#sigFreeIdfb3c5aba51

-----------------------------------------------------------------

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์แพรวไพร

Download เอกสาร แนะนำศูนย์

รางวัลศูนย์ดีเด่น ประจำปี 2559 

                    รางวัลสำคัญรางวัลหนึ่งที่ได้รับจากทางสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย คือ รางวัลศูนย์ดีเด่นประจำปี 2559  พร้อมกันนี้ อ.แพรวไพฑูรย์ ยังได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากรของ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย -สปา และด้านความงามให้แก่เหล่าบรรดา ครูนวดไทยและสปา ที่เข้าร่วมอบรมกับทางสมาคมฯ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยัน ถึงความรู้ความสามารถของผู้สอนได้เป็นอย่างดี 

View the embedded image gallery online at:
http://prawphai.com/#sigFreeIdbf233d0f36


ประวัติส่วนตัวและความรู้ความสามารถของผู้สอน

อ.แพรวไพฑูรย์ ผอ. ศูนย์

 อาจารย์ แพรวไพฑูรย์ เนตรหาญ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แพรวไพร (สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย)

         และ ผู้อำนวยการ และ วิทยากรประจำ ศูนย์ฝึกอาชีพ จังหวัด ยโสธร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิสเทร์นเอเชีย

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ การศึกษานอกระบบ สุโขทัยธรรมาธิราช

ผ่านการทดสอบความรู้ สาขาเภสัชกรรมไทย นวดไทย และ ผดุงครรภ์ไทย จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปา รุ่นที่ 4

ประวัติการทำงาน

ปี 2536 – 2539 เข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค 3 แผนก รังสีวินิจฉัย ประจำโรงพยาบาลของรัฐบาล
ปี 2539- 2548 เข้าทำงาน ตำแหน่งหัวหน้าแผนก รังสีวินิจฉัย ที่ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง เช่น รพ.กรุงเทพ รพ.เกษมราษฎร์ รพ.วิภาวดี รพ.เอกปทุม เป็นต้น

  

ประสบการณ์และความรู้ด้านแพทย์แผนไทย 

ปี 2548 สำเร็จหลักสูตรการนวดแผนไทย นวดน้ำมันหอมระเหย สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ปี 2548 สำเร็จหลักสูตร วิทยากรและครูนวดไทย รุ่นที่ 6 สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ปี 2548 ผ่านการทดสอบความรู้ และ ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ ด้านแพทย์แผนปัจจุบัน สาขารังสีเทคนิค กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2549 วิทยากรนวดแผนไทยและครูนวด ศูนย์ฝึกอาชีพ จ.ยโสธร
ปี 2549 สำเร็จหลักสูตร การนวดไทย 372 ชม. สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ปี 2549 ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเป็น ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4
ปี 2551 ผ่านการทดสอบความรู้ และ ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ ด้านแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ กระทรวงสาธารณสุข (ใบอนุญาต เลขที่ พท.ผ.5158)
ปี 2554 รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย กระทรวงสาธารณสุข (ใบอนุญาตเลขที่ พท.น.1321)
ปี 2555 รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทย ประเภทการเภสัชกรรมไทย กระทรวงสาธารณสุข (ใบอนุญาตเลขที่ พท.ภ 26487)

ประสบการณ์ด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย

          จากความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งภายในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ข้างต้น จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทย ในแง่ของการดูแลสุขภาพขั้นมูลฐาน และได้ทำการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ด้านนี้อย่างจริงจัง เพื่อนำมาเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป ผู้สนใจที่รักสุขภาพและมีความต้องการดูแลตัวเองและบุคคลในครอบครัว อีกทั้งยังเห็นว่า การแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทุกประเทศมีความต้องการผู้มีความรู้ในศาสตร์ด้านนี้เข้าร่วมงานด้วย จึงเปิดศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ภายใต้การควบคุมของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม ผู้สนใจใฝ่หาความรู้ด้านแพทย์แผนไทย อย่างเป็นระบบ ถูกต้องหลักวิชาการ อันจะทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี กับ การแพทย์แผนไทย และนำมาซึ่งรายได้แก่ตัวเอง และ ประเทศชาติ ตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงบัดนี้

นอกจากการเปิดการเรียนการสอนและฝึกอบรมภายในศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แพรวไพร ดอนเมืองแล้ว ทางศูนย์ยังเปิดอบรมนอกสถานที่ให้แก่ หน่วยงานราชการ และ เอกชน ที่ร้องขอความร่วมมือมาด้วย อาทิ

ร่วมกิจกรรม นวดไทยบันทึกสถิติโลก ร่วมกิจกรรม นวดไทยบันทึกสถิติโลกGuinness Book Certification

ปี 2549 จัดอบรม นวดน้ำมันหอมระเหย ณ.เทศบาลบางกรวย จ.นนทบุรี
ปี 2550 จัดอบรม นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ณ.เทศบาลบางกรวย จ.นนทบุรี
ปี 2550 จัดอบรม การทำลูกประคบสมุนไพรสด และ แห้ง แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ณ.โรงเรียนจิตรลดา สำนักพระราชวัง
ปี 2552 จัดอบรม การนวดด้วยลูกประคบสมุนไพรสด และแห้ง และการทำลูกประคบสมุนไพรสด และแห้ง ณ.เทศบาลบางกรวย จ.นนทบุรี
ปี 2552 จัดอบรม การทำลูกประคบสมุนไพรสด และ แห้ง แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ณ.โรงเรียนจิตรลดา สำนักพระราชวัง
ปี 2553 ร่วมงานกับ บริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด เผยแพร่การแพทย์แผนไทยและให้บริการการนวดแผนไทยฟรีแก่ประชาชน ณ การเคหะทุ่งสองห้อง หลักสี่
ปี 2554 จัดอบรม นวดแผนไทย ณ. โรงเรียนสอนความงามและสุขภาพสปา ชีวาศรม (Chiva-som Academy)
ปี 2555นำคณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “นวดพร้อมกันมากที่สุดในโลก” เพื่อบันทึกเป็นสถิติโลกลงในกินเนสบุค

รางวัลที่ได้รับ

งานเลี้ยงฉลองรางวัล ศูนย์ดีเด่น ปี 52งานฉลองรางวัล ศูนย์ดีเด่น ปี 52

   •         ปี 2552  รับใบประกาศเกียรติคุณ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยดีเด่น จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ซึ่งถูกคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ กว่า 200 ศูนย์

         

          
  •         ปี 2553  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คนดี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน สาขาผู้เผยแพร่แพทย์แผนไทยดีเด่น จากผลงานการส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดความรู้สาขาแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
  •    
           ปี 2556  ใบประกาศเกียรติคุณ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยดีเด่น จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ด้ารการจัดการอบรมดีเด่น ซึ่งถูกคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ

     • รางวัลศูนย์ดีเด่น ปี 2557

      Best 57 05  Best 57 01  Best 57 03

                   ปี 2557 ทางศูนย์ แพรวไพร ดอนเมือง ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ดีเด่น เป็นปีที่ 3 จากทางสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย นับเป็นอีกรางวัลหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่่องยืนยันความสามารถและการยอมรับของ ศูนย์แพรวไพรและครูผู้สอน

           ท่านอาจารย์ แพรวไพฑูรย์ รู้สึกยินดีและปลาบปลื้มกับรางวัลที่ได้รับและ จะมุ่งมั่นพัฒนาการการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

      View the embedded image gallery online at:
      http://prawphai.com/#sigFreeId447b30a14e


    • รางวัลศูนย์ดีเด่น ปี 2558

         รางวัลศูนย์ดีเด่น ปี 2558รางวัลศูนย์ดีเด่น ปี 2558Best 58 04 รางวัลศูนย์ดีเด่น ปี 2558  

      

            กับอีกหนึ่งความภูมิใจที่มาจากการทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย ของศูนย์แพรวไพร กับรางวัลการเผยแพร่ศาสตร์แผนไทยดีเด่น ประจำปี 2558 นอกจากรางวัลนี้ ทางศูนย์ฯแพรวไพร ยังได้รับรางวัลในแขนงต่างๆ จากหลายๆสถาบัน มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่่องยืนยันด้าน ความสามารถ การพัฒนาการสอน และการเอาใจใส่ของคณาจารย์ที่มีต่อศิษย์

                  อ. แพรวไพฑูรย์ (ผอ. ศูนย์ฯ แพรวไพร) ได้ตระหนักถึงนโยบายมาตราฐานการเรียนการสอนแก่ลูกศิษย์ทุกๆ รุ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกศิษย์ได้นำวิชาความรู้ไปใช้อย่างถูกต้องแม่นยำ 

                      ขอขอบคุณลูกศิษย์ของทางศูนย์ทุกท่านที่มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันเสมอมาและตลอดไป


บรรยากาศศูนย์แพรวไพร

ภาพด้านหน้า ศูนย์ แพรวไพร ภาพด้านหน้า ศูนย์ แพรวไพร อ.แพรวไพฑูรย์ ผอ.ศูนย์

   

    ห้องเรียนนวดแผนไทย  ห้องเรียนนวดกดจุดสะท้อนเท้า   ห้องเรียนนวดสปา

            ทางศูนย์ฯ แพรวไพร ได้จัดห้องเรียนสำหรับ นวดแผนไทย นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และห้องนวดน้ำมันและสปา ที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยเฉพาะห้องนวดน้ำมันหอมระเหย ตามรูปข้างบน 

 

      นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมห้องพักราคาประหยัด สำหรับ  ** นักเรียนและครอบครัวของนักเรียนเท่านั้น** เพื่อรองรับนักเรียนที่เดินทางจากต่างประเทศ หรือ ต่างจังหวัด ในราคาดังนี้                  

 ห้องพักนักเรียน แบบเตียงเดี่ยว  ห้องพักนักเรียน แบบเตียงคู่

      

1. ห้องเตียงเดี่ยว   สำหรับพักคนเดียว เดือนละ 3,200 บาท (ห้องแอร์)

(มีจำนวน 2 ห้อง อยู่ชั้น 2 ของศูนย์)

2. ห้องเตียงคู่ สำหรับพัก 2-3 คน ราคา 350 บาท/คืน หรือ เดือนละ 3,500 บาท

(มีจำนวน 2 ห้อง อยู่ชั้น 3 ของศูนย์)

        ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ เช่น ห้องน้ำในตัว ตู้เสื้อผ้า อ่างล้างหน้า ที่นอน พร้อมหมอนและผ้าห่ม ทีวีสี พัดลม และ Free WIFI ทุกห้อง (สรุปว่า เอามาแค่เสื้อผ้าก็เข้าพักได้เลยค่ะ)

    

การมีความรู้ด้านนวดแผนไทย หรือ สปา สามารถสร้างประโยชน์มากมายจึงเหมาะสำหรับ

 1. ประกอบอาชีพส่วนตัว ทางการนวดแผนไทย ทั้งใน และ ต่างประเทศ

 2. ประกอบอาชีพในธุรกิจสปา ทั้งใน และ ต่างประเทศ

 3. เรียนรู้ไว้เป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว

 4. เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก และบุคคลในครอบครัว

 5. ผู้ที่สนใจการนวดแผนไทย แต่ไม่ค่อยมีเวลา สามารถเลือกเวลาเรียนได้

 6. ผู้ที่มีความรู้ หรือ ทำงานทางด้านการนวดแผนไทยที่ต้องการทบทวนความรู้ และ ต้องการได้รับใบรับรองจากทาง สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

 7. เจ้าของร้านสปา และ นวดแผนไทย ที่ต้องการเพิ่มความรู้ให้กับตนเอง หรือ พนักงานของตน

 8. นักเรียนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ และต้องการหารายได้เสริม ระหว่างการศึกษา

       

         ทุกหลักสูตรที่เรียน เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากทางสมาคมแผนไทยแห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวอย่างของใบประกาศนียบัตร มีดังรูปข้างล่างนี้

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

ตัวอย่างใบประกาศ นวดแผนไทย ตัวอย่างใบประกาศ นวดแผนไทย

  ทำไมต้องเลือกเรียนที่ศูนย์ฯ แพรวไพร…..

 1. ทางศูนย์ฯ จะสอนนักเรียนแบบตัวต่อตัว นักเรียนซักถาม ครูผู้สอนได้เต็มที่

 2. มีประสบการณ์การสอนมาหลายปี มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เข้าใจง่าย เป็นเร็ว ไม่มีกั๊ก

 3. นักเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ ตามความสะดวกของตน

 4. ทางศูนย์ฯ ไม่มีบริการนวดให้บุคคลทั่วไป จึงไม่รบกวนการเรียนการสอน

 5. เรียนจบแล้ว ศูนย์ฯ จะแนะนำงานทั้งในและต่างประเทศให้นักเรียนลองเลือกตามอัธยาศัย

 6. มีห้องพักไว้บริการเฉพาะนักเรียนของศูนย์เท่านั้น 

 

เปิดสอนทั้งวันธรรมดา และ เสาร์-อาทิตย์  สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ 
สนใจติดต่อ ขอรายละเอียดได้ที่ ผู้อำนวยการศูนย์

 

 อาจารย์แพรวไพฑูรย์   083-815-1572 หรือ 089-765-0282 หรือ  082-251-6998

    ส่ง E-MAIL มาที่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน (แต่ละหลักสูตร)   

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน  …………………..  1 ชุด

 2. สำเนาบัตรประชาชน …………………..  1 ชุด

 3. สำเนาวุฒิการศึกษา…………………..    1 ชุด  (ถ้ามี)

 4. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก….  3 รูป (ใช้ประกอบใบสมัคร + บัตรสมาชิก + สมุดเก็บCase)

 5. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก….  2 รูป (ใช้ประกอบใบประกาศนียบัตร ไทย+อังกฤษ)

 การแต่งกายในขณะเรียนนวด

 

 เสื้อ  …..       ควรเป็น ผ้ายืด กระชับ ไม่ คับ หรือ หลวมเกินไป

กางเกง ..      ควรเป็น กางเกงขายาว หรือ ขา 3 ส่วน เป็นผ้ายืด ไม่หนาเกินไป
ถุงเท้า….     ควรสวมถุงเท้า ขณะเรียนด้วยนะคะ

หมายเหตุ   ควรเตรียม  สมุดเปล่า 1  เล่ม เพื่อบันทึกรายละเอียดและเทคนิคสำคัญๆ ขณะเรียน

 การเดินทาง 

     ถ้าขับรถมาเอง กรุณา ดูตามแผนที่บน web นี้
รถประจำทาง หรือ ปอ.  ที่ผ่านมีดังนี้  ( ลง ป้ายวัดดอนเมือง )

     สาย   29 , 29ก, 59, 95, 187, 356

     ปอพ  504, 510, 513, 529, 59, 538

 


log beauty perfect 2

     

           การบริการด้านความงาม และ การบริการด้าน นวดแผนไทยและสปา มักเป็นที่นิยมสำหรับลูกค้าที่รักสุขภาพและความงาม ดังนั้น ถ้าร้านที่มีบริการด้านนวดไทยและสปาอยู่แล้ว ได้เพิ่มการบริการด้านความงามเข้าไปก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น หรือ ผู้สนใจท่านใดที่ต้องการเรียนรู้ศาสตร์ด้านความงามแขนงนี้ ก็จะเป็นประโยชน์และยังเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองเพื่อการประกอบอาชีพได้

       ด้วยเหตุนี้ ทาง ศูนย์ฯ แพรวไพร จัดได้เปิดจัดอบรมระยะสั้น ภายใต้แบรนด์ใหม่ที่ชื่อ "BeautyPerfect" แก่ผู้สนใจที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตนเองและพนักงานในร้าน  ในการเพิ่มบริการด้านความงามของปลายเล็บ ขนตา ตลอดจน มือและเท้า  ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตร สามารถติดตามได้ลิงค์ข้างล่างนี้      

room1

Teach BPA08  Teach BPA10  Teach BPA11 

Eye 1

Beauty Apr 01  Beauty Apr 02

Beauty Apr 03  Beauty Apr 04

eyebrow 2 eyebrow 3

 >>>>>>  หลักสูตรความงามบนปลายเล็บ-ขนตา มือและเท้า  <<<<<<

View the embedded image gallery online at:
http://prawphai.com/#sigFreeId3514c927e1

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฯ แพรวไพร หรือ โทร. 089-765-0282 

เช่นเคยนะคะ ทุกหลักสูตรสอนจนกว่าจะเป็น และ สามารถประกอบอาชีพได้

 


 

สอนนวดไทยและสปา ณ. เมืองมัณฑเลย์ ประเทศเมียนมาร์ 

MEGA MOON SPA

      

      เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่าน ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยแพรวไพร ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการสปา ณ เมืองมัณฑเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ได้เชิญอาจารย์ไปทำการสอนนวดแผนไทย และสปา ให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นร้านสปาที่ใหญ่ที่สุดในย่านนั้น รูปแบบการจัดร้านและการวางระบบในการให้บริการทางผู้ประกอบการเขาวางใจในความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของอาจารย์เป็นอย่างมาก พนักงานทุกคนมีความตั้งใจและสนใจในสิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้เป็นอย่างดี 

สำหรับสปาแห่งนี้เป็นสปาสำหรับลูกค้าสตรีเท่านั้นค่ะ เป็นการแบ่งแยกลูกค้าที่ชัดเจนมาก

การสอนเริ่มตั้งแต่ลูกค้าเข้าร้านจนถึงกระบวนการส่งลูกค้าออกจากร้าน 

การไปประเทศเมียนมาร์ ครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วย เพราะในอีกไม่ช้านี้ ก็จะมีการเปิดเสรีอาเซี่ยนแล้วเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้นเป็นอย่างดี 

ทางศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยแพรวไพร เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเมียนมาร์มาสักระยะหนึ่งแล้ว มีเจ้าของร้านสปาดังๆ จากย่างกุ้ง มาเรียนที่ศูนย์ฯแพรวไพรหลายท่านแล้ว และ ร้าน Mega Moon ณ เมืองมัณฑเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ก็เป็นลูกศิษย์ต่างแดนที่เจ้าของสปาในย่างกุ้งแนะนำมาให้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของศูนย์ฯ แพรวไพร  

โครงการต่อไป ร้าน Mega Moon จะขยายสาขาเพื่อรองรับลูกค้าสุภาพบุรุษ ซึ่งทางเจ้าของร้านได้ทำสัญญาจองตัวอาจารย์ที่ ศูนย์ฯแพรวไพรให้เป็นที่ปรึกษาของกิจการสปาทั้งหมดที่เขาเปิดให้บริการ ทางศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยแพรวไพร มีความปลาบปลื้มใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านที่ให้ความรักความไว้วางใจในคณะครูอาจารย์ของเรา 

ทีมงาน MEGA MOON          

  เชิญชมภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน(ท่องเที่ยว)จากรูปข้างล่างนี้

View the embedded image gallery online at:
http://prawphai.com/#sigFreeIddb5ffa9958


 

 

          

Top 10 Car Steering Wheel Covers in 2016Top 10 Best Hair Removal For MenTop 10 Best Fingernail Clippers in 2016 Reviews